| | Array

Array prototype entries()

@
Hàm này dùng để tạo một đối tượng chứa các phần tử trong mảng rồi lặp qua từng phần tử bằng prototype next().

Code ví dụ:
var a = [6, 7, 8, 9];
var b = a.entries();
b.next().value;
//Array [0, 6]
b.next().value;
//Array [1, 7]
b.next().value;
//Array [2, 8]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×