| | Array

Array prototype every()

@
every là hàm dùng để kiểm tra xem tất cả các giá trị trong mảng có thoả mãn hàm kiểm tra đã cho không, nếu thoả mãn trả về true, nếu không trả về false.

Code ví dụ:
var a = ['a', 0, 1, 2, 3];
a.every(a => {return a >= 0});
// false

var b = [0, 1, 2, 3];
b.every(a => {return a >= 0});
// true
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×