| | Array

Array prototype filter()

@
filter là hàm giúp tạo một mảng mới với những phần tử của mảng này mà hàm kiểm tra đã trả về true.

Code ví dụ:
var a = [0, 1, 2, 3];
var aa = a.filter(a => {return a > 1});
//aa == [2, 3]

var b = [0, 1, 2, 3];
var bb = b.filter(a => {return a !== 2});
//bb == [0, 1, 3]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×