| | Array

Array prototype find() và findIndex()

@
find là hàm trả về một phần tử đầu tiên thoả mãn hàm kiểm tra đã cho, nếu không thoả mãn trả lại undefined.

findIndex cũng tương tự như “find”, nhưng nó trả lại chỉ mục của phần tử đầu tiên thoả mãn hàm kiểm tra đã cho, nếu không thoả mãn trả lại -1.

Ví dụ với find:
var a = [11, 22, 33, 44];

var b = a.find(a => a > 20);
//b == 22

var c = a.find(a => a > 69);
//c == undefined

Ví dụ với findIndex:
var a = [11, 22, 33, 44];

var b = a.findIndex(a => a > 20);
//b == 1

var c = a.findIndex(a => a > 69);
//c == -1
  this.alter   ·   1   ·  
😂Smileys List   ·   ×