| | Array

Array prototype reverse()

@
Đây chỉ đơn giản là hàm giúp đảo ngược thứ tự của các phần tử trong mảng, đầu tiên trở thành cuối cùng và cuối cùng trở thành đầu tiên.

Code ví dụ:
var a = [1, 2, 3];
a.reverse();
//a == [3, 2, 1]

a.reverse();
//a == [1, 2, 3]
  this.alter   ·   0   ·  
😂Smileys List   ·   ×